Vizyonumuz – Vision Statement

“İnovasyon, teknoloji ve insanlar aracılığıyla yüksek mühendislik sistemlerinin tasarımında ve üretiminde küresel lider olarak tanınmak.”


“To be recognized as the global leader in the design and manufacture of highly engineered systems through innovation, technology and people.”

Temel Değerlerimiz – Core Values

Bizim temel değerlerimiz, karar ve aksiyonlarımızı, müşterilerimizle, takım arkadaşlarımızla, içinde bulunduğumuz toplum ve hissedarlarımızla ilişkilerimizi yönlendirir.
Temel değerlerimiz:

 • Saygı, güven ve iyi niyete dayalı bir ortam yaratmak.
 • Birbirimizi dinlemek için zaman ayırmak.
 • Şirketimizin tüm kademelerinde eşit ve adil davranmak.
 • Yaptığımız her işte devamlı mükemmelliğin peşinde olmak.
 • Dürüstlük, mesleki etik ve hesap verebilirlik.
 • Kurumsal sorumluluğumuz dahilinde faaliyet gösterdiğimiz topluma olumlu katkıda bulunmak için çalışanlarımızın güvenliğini korumak, çevreye olan etkimizin en aza indirmek, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için yüksek değer yaratmak.

Our shared operating principles that inspire our actions and decisions, and guides our relationships with our customers, team mates, communities, and owners
We believe in:

 • Creating an environment that facilitates respect, trust and good intent
 • Taking the time to listen to each other
 • Advocating equitable treatment and fairness throughout all levels of the Company
 • Relentlessly pursuing excellence in all we do
 • Striving for personal integrity, professional ethics and accountability
 • Upholding our corporate responsibility to ensure the safety of our people, the minimization of our impact on the environment, the generation of superior value for our customers and owners, and the positive contribution to the communities in which we operate

Çevre, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Politikası – Environmental, Health and Safety Policy

Stackpole International işlerini tüm çalışanların sağlık ve güvenliği koruyarak, çevreyi gözeterek yürüteceğini taahhüt eder.

Her küresel faaliyetimizde; yaralanma ve hastalık riski ile çevreye olabilecek olumsuz etkileri azaltacak bir çevre, iş sağlığı ve güvenliği stratejisi izleriz. Bu stratejinin takibi ve uygulanmasından tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz sorumludur.

Stackpole International çevre, iş sağlığı ve güvenliği için aşağıdaki konulara odaklanır:

 • Tehlikeleri tanımlayarak ve ortadan kaldırarak, güçlü kontroller uygulayıp riskleri azaltarak, yaralanma ve hastalıkları önlemek, sürdürülebilir kaynakları kullanarak, atıkları azaltarak, hava, su ve toprak kirliliğini önleyerek, küresel iklim değişikliğine karşı global çabaları destekleyerek çevre ayak izimizi azaltmak,
 • Tüm kanun ve yönetmeliklere, yerel ve küresel standartlara, müşteri isteklerine uymak ve sanayideki en iyi örnekleri uygulamak,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansının ve sisteminin sürekli iyileşmesi için hedefler belirlemek,
 • Çalışanlarımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği toplantılarına dahil etmek ve açık iletişim aracılığı ile iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi konularında danışma ve katılım sağlamak.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, Stackpole International  iş yaptığı her yerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının anahtar performans göstergesi olmasını sağlamayı, aktif, şeffaf ve  sosyal sorumluluğa sahip bir toplum üyesi olmayı taahhüt eder.

Yayın tarihi: 15 Mart 2019


Stackpole International is committed to conducting its business with care for the health and safety of all employees and with respect for the environment.

We will pursue an environmental, health and safety strategy that will reduce the risk of injury, illness and negative environmental impact from each of our global operations. Observing and promoting this strategy is the direct responsibility of all employees, contractors, suppliers and visitors.

Stackpole International will focus its EHS initiatives on:

 • Preventing injury and illness by identifying and eliminating hazards, reducing risks through implementation of robust controls, and lowering environmental footprint through sustainable resource use, waste minimization, preventing pollution of air, water and soil, and contributing towards global efforts in climate change mitigation;
 • Complying with all applicable laws and regulations, national and global standards, customer requirements and industry best practices;
 • Setting objectives for continual improvement of EHS performance and system;
 • Engaging our employees in participation and consultation on all aspects of EHS management system through joint environmental, health and safety committees and open communication.

Within the overall context of corporate social responsibility, Stackpole International is committed to ensuring that EHS activities remain a key company performance indicator and remaining an active, transparent, and socially responsible community member, wherever we do business.

Issue Date: March 15, 2019

Kalite Politikası – Quality Policy

“Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, yaptığımız her işte ve tüm ürünlerimizde, dünya standartlarında kaliteyi sürdürmeyi taahhüt ederiz.”


“We commit ourselves to maintaining world class quality in all of our products and in all that we do by continually improving the effectiveness of our Business Operating Systems.”

İnsan Kaynakları Politikası – Human Resources Policy

İnsan Kaynakları Taahhüdümüz:

Stackpole International’da çalışanlarımız, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz toplum ve şirket sahiplerimizden oluşan tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan veya aşan bir tutumda çalışmayı taahhüt ederiz.

Başarımız çalışanlarımızın eseridir ve hedefimiz hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda tercih edilen bir işveren olmaktır. Stackpole, Johnson Ailesinin bir üyesi olarak “Harika bir şirket ve çalışmak için harika bir yerdir!”

Taahhüt ettiklerimiz:

 • Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumak ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek,
 • Tüm çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve potansiyellerini ortaya koymalarına imkan sağlayan, kapsayıcı ve işbirlikçi bir ortamda eşit fırsatlar sunmak,
 • Şirketimizin tüm kademelerinde açık iletişimi teşvik etmek,
 • Çalışan katılımını ve başarısını desteklemek için kariyer gelişimi ve ilerlemesinde fırsatlar yaratmak,
 • Rekabetçi gelir paketleri ile çalışanlar için çekici olmak, katılımlarını sağlamak ve korumak,
 • İş sonuçlarını ödüllendirerek, yaptığımız her işte mükemmelliği teşvik etmek,
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için; ürün ve süreç tasarımını, iş zekasını, çalışan mükemmelliğini sürekli iyileştirmek,
 • Şirketimizin başarısına ve etkinliğine katkıda bulunacak iyi kişileri şirketimize çekmek ve elde tutmak.

Our Human Resources Commitment:

At Stackpole International, we are committed to operating in a manner that meets or exceeds the expectations of all our stakeholders, including our employees, our customers, our communities, and our owners.

Our success is built through our people and our objective is to be an employer of choice in each of the markets we serve. Stackpole is a member of the One Johnson Family around the world…”a great company and a great place to work!”

We are committed to:

 • Ensuring every aspect of our employee’s health and safety is protected, as well as minimizing our impact on the environment
 • Offering and promoting equal opportunity through providing an inclusive and co-operative environment that permits all employees to feel respected and fulfill their potential
 • Encouraging open dialogue across all levels of our Company
 • Creating opportunities for career advancement and growth to champion employee engagement and personal success
 • Offering competitive total compensation programs that attract, engage, and retain our people
 • Rewarding business results through incentives that motivate excellence in all we do
 • Enhancing job stability through continuous advancement in product and process design, industrial logic, business development, and employee excellence
 • Attracting and retaining great people that contribute to the overall success and effectiveness of our Company